บริษัท อินฟราเซท จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 280,000,000 บาท