งานติดตั้ง OFC สำหรับ MEA DMS

สัญญาว่าจ้างสำรวจ ออกแบบและติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Optic Fiber Cable) พร้อมทั้งจัดหาสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงและวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจ้างเหมาติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable รองรับ FRTU สำหรับโครงการ DMS ของการไฟฟ้านครหลวง )