เรียน ผู้จัดการ บจก./บมจ./ห้าง/ร้านค้า และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง  การแปรสภาพบริษัท อินฟราเซท จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ด้วยบริษัท อินฟราเซท จำกัด ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562

จากเดิม
บริษัท อินฟราเซท จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105549056622
ที่อยู่ 58/57 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2/34 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แปรสภาพเป็น
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107562000084
ที่อยู่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)