ปฏิทินนักลงทุน

ปี 2564
ปี 2563
 วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กทม. 10220
 

 วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กทม. 10220