เรียน   ผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรจากกิจการเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลรวมไม่เกิน 30,353,589 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

โดยบริษัท กำหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัมปนาท   โลหเจริญวนิช)
ประธานกรรมการบริษัท

ดาวโหลดไฟล์แนบ >> CLICK

(ลงวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2566)