บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท่านสามารถแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์โดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

1. เว็บไซต์บริษัท

 

2.  อีเมล์

ifssec@infraset.co.th