(10-6-67)(TH) ป้องกันปราบปรามการทุจริต.1

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET จัดอบรมภายใน หลักสูตร "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร" เพื่อนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน" โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์ เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบในองค์กร รวมถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรม หลักธรรมในการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานทุกระดับ จำนวนทั้งสิ้น 29 คน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา